Program Hakkında

Eğitim Psikolojisi doktora programı, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı tarafından yürütülmekte olan bir programdır. Ülkemizde Eğitim Psikolojisi alanının öncüsü olma pozisyonundaki bu program, alanda birçok akademisyenin yetişmesine katkı sağlamıştır.

Amaç
Eğitim psikolojisinin kuramsal bilgi birikimine sahip olan, eğitim-öğretimin kalitesini artırmaya yönelik özgün bilgi üretebilen, farklı disiplinlerde geliştirilen kuramsal bilgi, yöntem ve teknikleri eğitim psikolojisi alanına uyarlayabilen, gerekli durumlarda tüm bu bilgileri uygulamaya koyabilen, öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticilerle etkili bir biçimde çalışabilen, etik değerleri gözeten, ulusal ve uluslar arası bilime katkıda bulunabilen bireyler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri Özeti
Eğitim psikolojisi alanındaki temel kuramları, araştırma yöntemlerini, güncel gelişmeleri analiz etme; alanında özgün araştırmalar yürütebilme; eğitim alanındaki sorunlara yönelik çözümler üretme ve disiplinlerarası çalışmalara katkıda bulunma ve işbirliği yapma gibi bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında çeşitli yeterliklerin kazandırılması.

Eğitim Dili
Türkçe

Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kayıt Kabul Şartları
Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

  1. Tezli yüksek lisans diploması ile başvuran adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek bir puana veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve 52 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir puana sahip olmaları gerekir.
  2. Lisans derecesiyle bütünleşik doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek bir puana veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve 52 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir puana sahip olmaları gerekir.
  3. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunu adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek bir puana veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve 52 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir.
  4. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olmak koşuluyla tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
  5. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programından mezun olan Türk uyrukluların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.
  6. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 52 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.
  7. Doktora programına başvuracak olan adayların programa kabulünde, ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucu aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir: Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
  8. Doktora programlarına başvuru, akademik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.
  9. Doktora programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi veya Üniversite tarafından onaylı örneği; yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programından mezun olanların diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) ALES sonuç belgesi,

c) Yabancı dil belgesi,

ç) Lisans ve yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not döküm belgesinin onaylı örneği,

d) Başvuru koşullarında istenmişse referans mektubu.

Mezunların Mesleki Profili
Program mezunlarının çoğu üniversitelerde, özellikle Psikolojik Danışma ve Rehberlik programlarında akademisyen olarak çalışmaktadır. Bunun dışında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında da istihdam olanağı bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.
Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
E-mail: ogulmus@ankara.edu.tr

Kazanılan Derecenin Düzeyi
TYYÇ: 8. Düzey; EQF-LLL: 8. Düzey; QF-EHEA: Üçüncü Düzey

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Ankara Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ankara Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 A 4,00
85-89 B1 3,50
80-84 B2 3,25
75-79 B3 3,00
70-74 C1 2,75
65-69 C2 2,50
60-64 C3 2,00
50-59 F1 1,50
49 ve aşağısı F2 0,00
Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Eğitim Türü
Tam zamanlı

Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.