Program Hakkında

Eğitim Psikolojisi yüksek lisans programı, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı tarafından yürütülmekte olan bir programdır. Ülkemizde Eğitim Psikolojisi alanının öncüsü olma pozisyonundaki bu program, alanda birçok eğitim psikolojisi uzmanının yetişmesine katkı sağlamıştır.

Amaç
Eğitim psikolojisi alanındaki mevcut bilgi birikimini her düzeyde eğitim-öğretim sürecinin niteliğini artırmak amacıyla uygulamaya koyabilen, bu konuda öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticilere rehberlik edebilen, temel kuramlar çerçevesinde eğitimle ilgili sorunlara eleştirel ve yapıcı bir şekilde yaklaşabilen ve çözüm önerileri geliştirebilen, etik değerleri gözeten, akademik araştırma yeterliğine sahip eğitim psikolojisi uzmanları yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri Özeti
Eğitim psikolojisi alanındaki temel kuramları, araştırma yöntemlerini, güncel gelişmeleri bilme; alanda araştırma yapabilme becerisine sahip olma; eğitim alanındaki sorunlarına çözümler üretme ve disiplinler arası çalışmalara katkıda bulunma gibi bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında çeşitli yeterliklerin kazandırılması.

Eğitim Dili
Türkçe

Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kayıt Kabul Şartları
Programımıza başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

(1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezli yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4,00 katsayı üzerinden en az 2,00 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programında öğrenci ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve 52 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir puan almak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programına başvuracak öğrenci YDS veya YÖKDİL’den en az 50 puan veya Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavı veya ÖSYM tarafından kabul edilen ve 52 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir puan almak zorundadır.

(4) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran yabancı ülkelerdeki lisans programından mezun olan Türk uyruklu adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans mezuniyet not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezli yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4,00 katsayı üzerinden en az 2,00 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir.

(5) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezunu adaylardan başvuranlar için ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(6) ALES puanı koşulu aranmayan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı sınav sonucunun %50’si dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(7) Özel yetenek ile öğrenci kabul eden tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ile birlikte portfolyo/performans sınavı sonucu da değerlendirilebilir.

(8) Adaylarda aranacak ALES puanı ve türü ile yabancı dil puanı, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(9) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru, akademik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

(10) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği; yabancı ülkelerdeki lisans ve/veya yüksek lisans programından mezun olanların diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) ALES sonuç belgesi (Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarının enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmez),

c) Yabancı dil belgesi,

ç) Diplomaya esas teşkil eden, lisans mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesi,

d) Başvuru koşullarında istenmişse referans mektubu.

Mezunların Mesleki Profili
Program mezunlarının çoğu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında çalışmaktadır. Ayrıca üniversitelerde akademisyen olarak istihdam olanağı da bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
E-posta: ogulmus@ankara.edu.tr

Kazanılan Derecenin Düzeyi
TYYÇ: 7. Düzey; EQF-LLL: 7. Düzey; QF-EHEA: İkinci Düzey

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Ankara Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, AÜ’de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

Puanlar Notlar Katsayılar

90-100 A 4,00
85-89 B1 3,50
80-84 B2 3,25
75-79 B3 3,00
70-74 C1 2,75
65-69 C2 2,50
60-64 C3 2,00
50-59 F1 1,50
49 ve aşağısı F2 0,00

Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Eğitim Türü
Program tam zamanlıdır.

Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.