Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin danışmanlığında son 10 yılda tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezleri aşağıda listelenmiştir:

Yüksek Lisans Tezleri

2019

Demireğen, Z. (2019). Ergenlik dönemindeki öğrencilerin duygu düzenleme becerileri ile akademik güdülenmeleri arasındaki ilişki. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tülin Şener)

2018

Sahlı, E.V. (2018). Endonezya’da iki farklı okulda okul öncesi çocukların sosyal beceri gelişimi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Müge Artar)

Yalçın, H. (2018). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin ders dışı etkinliklere katılımları ile yabancı dil öğrenmeye güdülenmeleri arasındaki ilişki. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tülin Şener)

Boynueğri, E. (2018). Türkiye’de uluslararası öğrencilerde kültürleşme stratejileri ile kimlik statüleri arasındaki ilişki. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tülin Şener)

Ateşoğlu, N. (2018). İlkokul çocuklarına yönelik ihmal ve istismarı önleme: Bir anababa eğitim programının değerlendirilmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine Gül Kapçı Seyitoğlu)

2017

Mermer, H. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının kişilerarası sorun çözme becerilerini geliştirmede “Sorunlarımızı çözebiliriz oyunu”nun ve serbest oyunun etkisinin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tülin Şener)

Villard, D. (2017). Anababa tutumu, anababa-ergen ilişkisi ve öğrencilerde içsel güdülenmenin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Güçlü, C.S. (2017). Üniversite öğrencilerinde kendine zarar verme davranışında duygu ayarlama becerisi, öfke kontrol biçimleri ve travma yaşantılarının etkisinin yordayıcı rolü. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine Gül Kapçı)

Güler, B.İ. (2017). Eylem kimlikleme düzeyinin yordanmasında akademik erteleme, sosyal sorun çözme, bilişsel esneklik ve dürtüselliğin rolü. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Pehlivan, R. (2017). Erken evlenen ve çocuk sahibi olan ergen ve beliren yetişkinlerin kimlik statülerinin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tülin Şener)

Karaca-Atik, A. (2017). Televizyonda yayınlanan çizgi filmlerde kişilerarası problem çözme becerilerinin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Sancar, R. (2017). Rusya, Türkiye ve Kanada yapımı çizgi filimlerin bazı kültürel boyutlar açısından karşılaştırılması. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

2016

Abubakari, A. (2016). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerle İngilizce öğrenen Türk öğrencilerin motivasyon durumlarının karşılaştırılması. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Özdemir, M. (2016). Ergenlik döneminde bağlanma, özerklik ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Müge Artar)

Ereyi, B. (2016). Ergenlerde bilişsel esneklik düzeyi ve problem çözme becerisinin mizahı kavramayla ilişkisi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Müge Artar)

Saltürk, A. (2016). Türk, Belçikalı-Türk ve Belçikalı ergenlerin algıladığı anababa davranışları ve demografik özellikler açısından karşılaştırılması. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tülin Şener)

Alparslan-Kardeş, G. (2016). Davranış-mekân uyumu: Bilişsel esneklik düzeyleri farklı öğrencilere göre, okul ortamında olanaklılıkların (affordances) incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Sevinç, G. (2016). Güvenli bağlanma düzeyi ve benlik kurguları ile üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin uyumu arasındaki ilişki. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tülin Şener)

2013

Çokamay, G. (2013). İlk ve ortaokullarda görev yapan psikolojik danışmanların okul ruh sağlığı hizmetlerine yönelik algıları. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine Gül Kapçı)

Atalan-Ergin, D. (2013). Ankara’da yaşayan ilköğretim öğrencilerinde olumsuz otomatik düşüncelerin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine Gül Kapçı)

Dilsiz, H. (2013). Bebeklik ve erken çocukluk dönemi uyumsal yeme davranışı ve beslenme süreci anne tutumları ölçekleri geliştirme çalışması. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. İhsan Dağ)

2011

Ataman, A. (2011). Ergenlikten yetişkinliğe geçişte toplumsal katılım ve anababanın rolü. (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Tülin Şener)

Tazeoğlu, S. (2011). Çocukların benlik algıları, davranış sorunları ve ana-babaların kullandıkları disiplin yöntemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine Gül Kapçı)

Gülden, Ç. (2011). Ergenlerin romantik ilişkilerini başlatma, sürdürme ve bitirme nedenlerinin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Müge Artar)

Arkun, F. (2011). Annelerin okul-öncesi dönemdeki çocuklarına uyguladıkları disiplin yöntemleri: Çocuğun mizacı ve davranış sorunları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine Gül Kapçı).

Büyükpapuşçu, H. (2011). Ergenlikte romantik ilişkiler: İnternetin rolü. (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Melike Türkan Bağlı)

2010

Keser, N (2010). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı almış ve almamış çocukların duygu ayarlama, anne baba tutumları, annenin DEHB belirti ve bilgi düzeyinin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Emine Gül Kapçı).

2009

Ozan-Demir, Y. (2009). Çocuk masallarında kişilerarası çatışma çözme süreci. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Kurnaz, A. (2009). Saldırganlık ve akran mağduriyetinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Emine Gül Kapçı)

Gündüz, G.A. (2009). Merkezi ve kırsal bölgelerde yaşayan ilköğretim okulu ikinci kademe öğrencilerinin çalışma alışkanlıkları, akademik başarıları, okul türleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Melike Türkan Bağlı)

Erdinç, S. (2009). Okul öncesi dönem çocuklarında fiziksel ve ilişkisel saldırganlığın çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine Gül Kapçı).

Aydın, M. (2009). Sorun çözme becerisi ile yaratıcılık arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Müge Artar)

2008

Apaydın-Şen, H. (2008). Türkiye’de ögrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin egitim ortamındaki iletişim deneyimlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Ertan, A.B. (2008). İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce dersindeki güdülenmelerinin ve inançlarının incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Kütük, Ö. (2008). Liselerde okul güvenliğine yönelik bir araştırma. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Doktora Tezleri

2018

Atalan Ergin, D. (2018). Ergenlerde bağlanma, ana-baba aracılığı ve dürtüselliğin problemli internet kullanımı ile akademik başarıya etkisi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine Gül Kapçı Seyitoğlu)

Altınay, B. (2018). 12-15 yaş grubu ergenlerin gelecek yönelimlerinin pozitif psikolojinin bazı değişkenleri açısından incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Müge Artar)

Akgül, G. (2018). Ergenlerde gelişimsel değişkenlerin siber zorbalık ve siber mağduriyet ile ilişkisinin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Müge Artar)

Seydooğulları, S. (2018). İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik cinsel istismarı önleme psiko-eğitim programının geliştirilmesi ve etkililiğinin sınanması. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine Gül Kapçı Seyitoğlu)

Çokamay Yılmaz, G. (2018). 7-11 yaş aile eğitim programının etkisinin anababalar veçocuklar üzerinde değerlendirilmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine Gül Kapçı Seyitoğlu)

2017

Apaydın-Şen, H. (2017). Öğretmenlerin güdülenme türünün, kullandıkları duygusal emek stratejilerinin ve yordayıcılarının incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Erten-Tatlı, C. (2017). Çocuklarda yaratıcı düşünme becerilerinin saptanması ve okul psikolojik danışmanlarının farkındalığının incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Müge Artar)

Çam, Z. (2017). Lise öğrencilerinde okul tükenmişliğine ilişkin bir modelin sınanması ve sınıf tekrarını yordama düzeyinin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Özcan, B. (2017). Beliren yetişkinlikte öznel iyi oluşun yordayıcıları olarak benlik kurgusu, benlik saygısı ve sosyal destek. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Ekşisu, M. (2017). Davranış sorunları olan 3-6 yaş çocuğa sahip anababalar için geliştirilen “Anababalık destek programının” etkililiği. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine Gül Kapçı-Seyitoğlu)

2016

Gültekin-Ahçı, Z. (2016). 3-5 yaş çocuklarının soğuk ve sıcak yürütücü işlev performanslarının annelerin iskele kurma etkinlikleriyle ilişkisi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Müge Artar)

2014

Karaşar, B. (2014). Üniversite öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

2013

Satman, C. (2013). Devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin ekip çalışması konusundaki yaklaşımları, ekip çalışmasına ilişkin motivasyon ve doyum düzeylerinin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Veli Duyan)

2011

Birsel-Nemelioğlu, S. (2011). Ergenlikte romantik ilişkiler. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Veli Duyan)

Aliyev, R. (2011). Farklı kültürlerden gelen yüksek öğretim öğrencilerinin eğitim ortamlarındaki ilk etkileşim algılarının ve kültürlenme düzeylerinin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Morsünbül, Ü. (2011). Ergenlikte özerkliğin ve kimlik biçimlenmesinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Figen Çok)

Kenç, M.F. (2011). Rehber öğretmenlerin ve branş öğretmenlerinin epistemik otorite olarak algılanma düzeylerinin incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Çuhadaroğlu, A. (2011). Bilişsel esnekliğin yordayıcıları. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Müge Artar)

Türk, E.G. (2011). Ergenlerin düşünme biçemlerini yordayan faktörler: Anne baba, üstbiliş ve epistemolojik inançlar. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Müge Artar).

2010

Atak, H. (2010). Yetişkinliğe geçişte kimlik biçimlenmesi ve eylemlilik: Bireyleşme sürecinde iki gelişimsel kaynak. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Emine Gül Kapçı)

Çetin, H. (2010). Anababaların ortaöğretime devam eden çocuklarını (ergenleri) izlemeleri ve izleme yolları. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Figen Çok)

Gönüllü, İ. (2010). Tıp fakültesi öğrencilerinde öğretimle yönlendirmenin metabilişsel farkındalığa etkisi. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Müge Artar)

Uçar, M.E. (2010). Üniversite öğrencileri ve üniversiteden mezun olan bireylerin sosyal sermaye düzeylerinin benlik biçimleri ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Akfırat, O.N. (2010). Türkiye ve Almanya’da yaşayan üniversiteli Türk gençlerinin siyasal ve toplumsal katılım türlerini ve düzeylerini belirleyen etkenlerin saptanması ve karşılaştırılması. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Figen Çok)

Deniz, M. (2010). Ergenlerde sır saklamanın duygusal ve gelişimsel değişkenler açısından incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Figen Çok)

2009

Kargı, E. (2009). Bilişsel yaklaşıma dayalı kişiler arası sorun çözme becerileri kazandırma (bsç) programının etkililiği: Okul öncesi dönem çocukları üzerinde bir araştırma. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Eryılmaz, A. (2009). Başa çıkma stratejilerinin kişilik özellikleriyle ergen öznel iyi oluşu arasındaki aracı rolü. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Özdemir, Y. (2009). Ergenlik döneminde benlik kurgusu gelişiminin kültür ve aile bağlamında incelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Figen Çok).

2008

Çorbacı-Oruç, A. (2008). 6 yaş çocuklarında sosyal yeterliliğin, akran ilişkilerinin ve sosyal bilgi işleme sürecinin değerlendirilmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Ertan, A.B. (2008). İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce dersindeki güdülenmelerinin ve inançlarının incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş)

Ercan, H. (2008). Genç yetişkinlerin aşk biçemleri ve benlik tipleri. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bekir Onur)